I. Pravidla hodnocení

 1. CO BUDETE POSUZOVAT?
  Účelem soutěže ADC Czech Creative Awards je ocenit nejlepší práce roku v české reklamě a designu.

 2. OBECNÁ PRAVIDLA, JAK HODNOTIT
  Každý porotce musí hlasovat nezávisle, zodpovědně a svědomitě. Vaše hlasování představuje vaše osobní hodnocení práce a všichni porotci jsou za svá hodnocení plně odpovědní. Pozvání do poroty odráží respekt, který Art Directors Club chová ke každému porotci jako profesionálovi. Upřímně věříme, že všichni porotci budou hodnotit spravedlivě a v souladu s pravidly soutěže. Jakékoli pokusy porotců o manipulaci s hlasovacím procesem mohou vést k jejich vyloučení z poroty.
  Každý porotce hodnotí každou soutěžní práci v přidělené kategorii bodovým hodnocením v rámci stanoveného rozmezí. Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita hodnocení, nenechávejte žádnou soutěžní práci bez bodového ohodnocení. Všechny přihlášené práce se hodnotí jak podle originality tvůrčího nápadu, tak podle kvality provedení. Jedinou výjimkou jsou kategorie Craft a Design, kde se hodnotí pouze kvalita provedení.
  Prezident poroty má právo rozhodnout o případných nejasnostech při hlasování. Prezident má při hlasování v případě potřeby váhu dvou hlasů. Všechna hlasování v průběhu celého procesu hodnocení jsou archivována pro budoucí použití. Hlasy nejsou anonymní a mohou být zveřejněny nebo kontrolovány za účelem zachování řádného průběhu hodnocení.

 3. STŘED ZÁJMU
  Pokud se porotce nebo jeho agentura jakýmkoli způsobem podíleli na přihlášce, musí to v průběhu hodnocení uvést tím, že každou takovou přihlášku označí jako ZDRŽET SE (kliknutím na příslušné tlačítko) a zdržet se jakékoliv části procesu hodnocení týkající se těchto přihlášek.
  Porotci jsou považováni za zaujaté, pokud byli zaměstnáni (jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv typem smlouvy, na jakoukoliv dobu) u přihlašující agentury a/nebo produkční společnosti v období 1. 7. 2022 - doposud. Při diskusích v průběhu procesu hodnocení - oficiálních i neoficiálních - je třeba, aby se zaujatý porotce zdržel aktivního prosazování jakékoliv přihlášky, na níž se podílel.
  Pouze prezident poroty může porotce ve střetu zájmu vyzvat k diskusi, aby objasnil a pomohl vyřešit případné věcné spory týkající se přihlášky. Zaujatí porotci mohou být prezidentem poroty požádáni, aby opustili zasedání poroty pro dobu potřebnou k diskusi a posouzení práce, na které se podíleli. Pokud se porotce podílí na nějaké práci, taktické hlasy proti konkurenčním pracím budou podrobeny přezkumu.

 4. PROCES HODNOCENÍ
  Postup hodnocení se skládá ze tří kroků: shortlist hlasování dálkově přes internet; finální potvrzení shortlistu a udělení ocenění proběhne během fyzického zasedání poroty. Před zasedáním poroty se musí všichni porotci podrobně seznámit s přihlášenými pracemi během sestavování shortlistu, protože to výrazně urychlí zasedání poroty. Další specifikace jsou uvedeny v části Postup hodnocení v této příručce.

 5. SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ
  Nejvýraznější práce z přihlášených prací napříč všemi kategoriemi bloku A: až bloku D: může být oceněna Grand Prix. Toto ocenění získá, pokud obdrží více než 50 % hlasů všech porotců. Porota může během svého hodnocení udělit pouze jednu cenu Grand Prix, může ale také rozhodnout, že cenu neudělí, pokud si ji žádná z přihlášených prací nezaslouží. Art Prix se uděluje nejlépe zpracovaným soutěžním pracím napříč všemi kategoriemi v bloku E: Craft a F: Design. Pro toto ocenění platí stejná pravidla jako pro Grand Prix. Přičemž platí, že ocenění Grand Prix a Art Prix mohou získat jenom přihlášky za kampaně realizované pro komerční subjekty. Toto ocenění nemohou získat práce pro neziskové organizace.
  Porota může také ocenit klienta, který umožnil vytvoření výjimečného díla cenou Klient roku. Pro tuto cenu platí stejná pravidla hlasování, může a nemusí být dělená.
  Speciální ocenění agentura večera ADC Awards 2024 bude přiřazeno přihlašovateli, který získá nejvíce bodů podle počtu ocenění vyhodnocených metodikou bodování, dle Statutu soutěže 2024. Tohle ocenění uděluje organizátor soutěže.

 6. REVOKACE
  Kterýkoli porotce může navrhnout zrušení jakéhokoli výsledku pro konkrétní práci, a to ve fázi shortlistu nebo ocenění v rámci procesu hodnocení. Obvykle se použije k přehodnocení celkový počet udělených ocenění, počet udělených ocenění v jednotlivých kategoriích nebo poměr udělených ocenění v jednotlivých kategoriích.
  V rámci kola shortlist má každý porotce právo podat jeden návrh na revokaci hlasování v rámci jedné kategorie.
  Za účelem zahájení revokace ocenění musí návrh podpořit alespoň 75 % všech porotců.

  Předseda poroty má právo dát neomezený počet návrhů na revokaci a také má právo dát návrh na revokaci již revokovaného.


II. Postup hodnocení

 1. PŘIHLÁŠENÍ DO HLASOVACÍ APLIKACE
  Byl vám vytvořen uživatelský profil, abyste mohli hlasovat v aplikaci www.adcawards.cz. Ke svému účtu můžete přistupovat přímo, bez hesla, prostřednictvím odkazu, který vám byl zaslán e-mailem. Pro postup hlasování zvolte v liště nabídek možnost HLASOVÁNÍ. Jazyk můžete přepnout v pravém rohu.
  Screenshot 2024-03-25 at 11.43.30.png

 2. VOLBA HLASOVACÍHO KOLA
  Zvolte hlasovací kolo Shortlist. Progress bar na hlavní stránce hlasovacího kola vám zobrazí přehled VAŠEHO procesu hlasování.
  Screenshot 2024-03-25 at 11.43.47.png

 3. VÝBĚR KATEGORIE
  V levém postranním menu vyberte kategorii, kterou chcete zobrazit. Kategorie můžete procházet v libovolném pořadí.

 4. DETAIL PŘIHLÁŠKY
  V seznamu se zobrazí všechny přihlášky v rámci kategorie (dle čísla přihlášky). Kliknutím na název položky nebo na ikonu HLASOVÁNÍ najdete všechny podrobnosti včetně souvisejících příloh a tlačítek pro hlasování.
  DŮLEŽITÉ: Všechna svá hlasování musíte potvrdit tlačítkem "POTVRDIT". Porotci ve střetu zájmu musí přihlášku označit jako "ZDRŽET SE" kliknutím na příslušné tlačítko.
  Pro vaše poznámky je k dispozici textové pole, které je kdykoli přístupné v detailu položky nebo v náhledovém seznamu. Obrázky v plném rozlišení získáte stažením příloh (klikněte na ikonu pro stažení).
  Screenshot 2024-03-25 at 12.02.41.png


III. Hlasovací kola

Hodnocení se skládá ze tří kol.

 1. SHORTLIST ONLINE
  Shortlist je první fáze, která se hodnotí předem online prostřednictvím webových stránek www.adcawards.cz. Cílem je vybrat práce, které mají šanci na ocenění.
  Porotce označí každou práci na stupnici od 1 do 10 (1 je nejhorší a 10 nejlepší) kliknutím na tlačítko "ČÍSLA" a potvrdí rozhodnutí tlačítkem "POTVRDIT". Pokud se porotce na přihlášce podílí, použije tlačítko "ZDRŽET SE".
  Aby se soutěžní práce dostala do užšího výběru, musí být průměr všech oprávněných hlasů vyšší než 5. Před osobním zasedáním získá porota náhled na aktuální Shortlist odhlasovaný online.
  Screenshot 2024-03-25 at 11.52.20.png

 2. FINALIZACE SHORTLISTU
  Finalizace shortlistu probíhá osobně během zasedání poroty formou prezentace aktuálního ohodnocení všech přihlášek.
  Prostřednictvím revokace může kterýkoli porotce navrhnout zrušení jakéhokoli výsledku pro konkrétní práci. V rámci kola shortlist má každý porotce právo podat jeden návrh na revokaci hlasování v rámci jedné kategorie.

 3. AWARDS
  Ocenění je třetím a posledním kolem procesu hodnocení, které se provádí osobně. Porotci budou mít čas na osobní diskusi o každé relevantní přihlášce. Porota hlasuje zdvižením ruky o přihláškách zařazených do Shortlistu v rámci dané kategorie a udělí jim bronzové, stříbrné nebo zlaté ocenění. Jakékoli ocenění je získáno, pokud obdrží více než 50 % všech hlasů způsobilých pro danou kategorii. Porota může udělit více než jednu z každé ceny, ale zároveň nemusí udělit žádnou cenu v každé kategorii. Pokud se porotce podílí na přihlášce, musí se zdržet jakékoli části procesu hodnocení, týkající se této přihlášky.
  Konečné bodové hodnocení vkládá do soutěžního systému zástupce ADC.


Mnohokrát děkujeme za vaši účast


©2024; Art Directors Club Czech Republic // ADC Czech Creative Awards 2024
Všechna práva vyhrazena. Pouze pro interní potřebu ADC.