Pravidla honocení

 1. Co budete posuzovat?
  Účelem soutěže ADC Czech Creative Awards je ocenit nejlepší práce roku v české reklamě.

 2. Obecná pravidla, jak hodnotit
  Každý porotce musí hlasovat nezávisle, zodpovědně a svědomitě. Vaše hlasování představuje vaše osobní hodnocení práce a všichni porotci jsou za své hodnocení plně odpovědní.
  Pozvání do poroty odráží respekt, který Art Directors Club chová ke každému porotci, jako profesionálovi. Upřímně věříme, že všichni porotci budou hodnotit spravedlivě a v souladu s pravidly soutěže. Jakékoli pokusy porotců o manipulaci s hlasovacím procesem může vést k jejich vyloučení z poroty.
  Každý porotce hodnotí každou soutěžní práci v přidělené kategorii bodovým hodnocením v rámci stanoveného rozmezí. Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita hodnocení, nenechávejte žádnou soutěžní práci bez bodového ohodnocení. Všechny přihlášené práce se hodnotí jak podle originality tvůrčího nápadu, tak podle kvality provedení. Jedinou výjimkou jsou kategorie Craft, kde se hodnotí pouze kvalita provedení.
  Prezident poroty má právo rozhodnout o případných nejasnostech při hlasování. Prezident má při hlasování v případě potřeby váhu dvou hlasů.
  Všechna hlasování v průběhu celého procesu hodnocení jsou archivována pro budoucí použití. Hlasy nejsou anonymní a mohou být zveřejněny nebo kontrolovány za účelem zachování řádného průběhu hodnocení.

 3. Střet zájmu
  Pokud se porotce nebo jeho agentura jakýmkoli způsobem podíleli na přihlášce, musí to v průběhu hodnocení uvést tím, že každou takovou přihlášku označí jako ZDRŽET SE (kliknutím na příslušné tlačítko) a zdržet se jakékoli části procesu hodnocení týkající se těchto přihlášek.
  Porotci jsou považováni za zaujaté, pokud byli zaměstnáni (jakýmkoli způsobem, jakýmkoli typem smlouvy, na jakoukoli dobu) u přihlašující agentury a/nebo produkční společnosti od začátku roku 2021.
  Při diskusích v průběhu procesu hodnocení - oficiálních i neoficiálních - je třeba, aby se zaujatý porotce zdržel aktivního prosazování jakéhokoli přihlášky, na němž se podílel. Pouze prezident poroty může porotce ve střetu zájmu vyzvat k diskusi, aby objasnil a pomohl vyřešit případné věcné spory týkající se přihlášky.
  Zaujatí porotci mohou být prezidentem poroty požádáni, aby opustili zasedání poroty pro dobu potřebnou k diskusi a posouzení práce, na které se podíleli. Pokud se porotce podílí na nějaké práci, taktické hlasy proti konkurenčním pracím budou podrobeny přezkumu.

 4. Proces hodnocení
  Postup hodnocení se skládá ze tří kroků: longlist posuzovaný dálkově přes internet; shortlist a ocenění se udělují během fyzického zasedání poroty. Před zasedáním poroty se musí všichni porotci seznámit s přihlášenými pracemi během sestavování longlistu, protože to výrazně urychlí zasedání poroty. Další specifikace jsou uvedeny v části Postup hodnocení v této příručce.

 5. Speciální ocenění
  Nejvýraznější práce z přihlášených prací napříč všemi kategoriemi může být oceněná "Grand Prix". Toto ocenění získají, pokud obdrží více než 50 % hlasů všech porotců. Porota může během svého hodnocení udělit pouze jednu cenu Grand Prix, může ale také rozhodnout, že cenu neudělí, pokud si ji žádná z přihlášených prací nezaslouží. Grand Prix Craft se uděluje nejlépe zpracovaným soutěžním pracím napříč všemi kategoriemi v ČÁSTI E: Craft. Pro toto ocenění platí stejná pravidla jako pro Grand Prix. Porota může také ocenit klienta, který umožnil vytvoření výjimečného díla cenou "Klient roku". Pro tuto cenu platí stejná pravidla hlasování.

 6. Revokace
  Kterýkoli porotce může navrhnout zrušení jakéhokoli výsledku pro konkrétní práci, a to ve fázi shortlistu nebo ocenění v rámci procesu hodnocení. Obvykle se použije k přehodnocení celkový počet udělených ocenění, počet udělených ocenění v jednotlivých kategoriích nebo poměr udělených ocenění v jednotlivých kategoriích. Za účelem zahájení zrušení ocenění musí návrh podpořit alespoň 75 % všech porotců.


Postup hodnocení

 1. Přihlášení do hlasovací aplikace
  Byl vám vytvořen uživatelský profil, abyste mohli hlasovat v aplikaci www.adcawards.cz. Ke svému účtu můžete přistupovat přímo, bez hesla, prostřednictvím odkazu, který vám byl zaslán e-mailem. Pro postup hlasování zvolte v liště nabídek možnost HLASOVÁNÍ. Jazyk můžete přepnout v pravém rohu.
  voting 1 new new.png

 2. Vyberte hlasovací kolo
  Vyberte kolo, ve kterém hlasujete (Longlist nebo Shortlist). Lišta, progress bar, na hlavní stránce hlasovacího kola vám zobrazí přehled VAŠEHO procesu hlasování.
  voting 2 new.png

 3. Výběr kategorie
  V levém postranním menu vyberte kategorii, kterou chcete zobrazit. Kategorie můžete procházet v libovolném pořadí.

 4. Detail přihlášky
  V seznamu se zobrazí všechny přihlášky v rámci kategorie (v abecedním pořadí). Kliknutím na název položky nebo na ikonu HLASOVÁNÍ najdete všechny podrobnosti včetně souvisejících příloh a tlačítek pro hlasování. DŮLEŽITÉ: Všechna svá hlasování musíte potvrdit tlačítkem "POTVRDIT".
  Porotci ve střetu zájmu musí každou takovou přihlášku označit jako "ZDRŽET SE" kliknutím na příslušné tlačítko.
  Pro vaše poznámky je k dispozici textové pole, které je kdykoli přístupné v detailu položky nebo vnáhledovém seznamu. Obrázky v plném rozlišení získáte stažením příloh (klikněte na ikonu pro stažení).


Hlasovací kola

Hodnocení se skládá ze tří kol.

 1. LONGLIST
  Longlist je první fáze, která se hodnotí předem online prostřednictvím webových stránek www.adcawards.cz.
  Hlasujte "ANO" pro všechny příspěvky, které chcete pustit dál v této soutěži. V případě, že chcete soutěžní práci v této fázi vyřadit, můžete hlasovat "NE". Nakonec své rozhodnutí potvrďte tlačítkem "POTVRDIT". Pokud si to později (do uzavření kola) rozmyslíte, můžete hlasovat znovu a poté změnu potvrdit.
  Přihlášky, které získají méně než 50 % všech hlasů, budou z dalšího kola vyřazeny.
  Pokud se na přihlášené práci podílíte, použijte tlačítko "ZDRŽET SE".
  Voting 4 new.png

 2. SHORTLIST
  Shortlist je druhým kolem hodnocení, které probíhá osobně během zasedání poroty. Cílem je vybrat práce, které mají šanci na ocenění. Porotce označí každou práci zařazenou do Longlistu na stupnici od 1 do 10 (1 je nejhorší a 10 nejlepší) kliknutím na tlačítko "ČÍSLA" a potvrdí rozhodnutí tlačítkem "POTVRDIT". Pokud se porotce na přihlášce podílí, použije tlačítko "ZDRŽET SE".
  Aby se soutěžní práce dostala do užšího výběru, musí být průměr všech oprávněných hlasů vyšší než 5.
  Voting 5 new.png

 3. Awards
  Ocenění je třetím a posledním kolem procesu hodnocení, které se provádí osobně. Porotci budou mít čas na osobní diskusi o každé relevantní přihlášce.
  Porota hlasuje zdvižením ruky o přihláškách zařazených do Shortlistu v rámci dané kategorie a udělí jim bronzové, stříbrné nebo zlaté ocenění. Jakékoli ocenění je získáno, pokud obdrží více než 50 % všech hlasů způsobilých pro danou kategorii. Porota může udělit více než jednu z každé ceny, ale zároveň nemusí udělit žádnou cenu.
  Pokud se porotce podílí na přihlášce, musí se zdržet jakékoli části procesu hodnocení, týkající se této přihlášky.
  Konečné bodové hodnocení vkládá do soutěžního systému zástupce ADC.
  Voting 6 new.png


Mnohokrát děkujeme za vaši účast


©2023; Art Directors Club Czech Republic // ADC Czech Creative Awards 2023
Všechna práva vyhrazena. Pouze pro interní potřebu ADC.