INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastník soutěže ADC Czech Creative Awards je tímto informován o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR):

Totožnost a kontaktní údaje správce:
Art Directors Club z. s., IČO 61386472, spisová značka L 5853 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, kontaktní e-mail: jana.pokorna@adc-czech.cz

Rozsah zpracovávaných údajů:
Údaje uváděné účastníkem v přihlášce do soutěže ADC Czech Creative Awards, pořádané správcem, případně později sdělené účastníkem v rámci této soutěže.

Účely zpracování:
Organizace soutěže ADC Czech Creative Awards, zasílání informací o této soutěži účastníkovi včetně upozornění na její další ročníky, a to zejména elektronickou cestou. (při využití § 7, odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti).

Právní základ pro zpracování:
Plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení (tj. řádné pořádání soutěže dle jejího Statutu).

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Po dobu nezbytně nutnou k organizaci soutěže v ročníku, do kterého je přihláška podána; následně do odvolání souhlasu, nejvýše však po dobu 5 let.

Poučení subjektu údajů:
Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoliv souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit, anebo dopisem i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.